मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय

२०७७ सालका निर्णयहरुः-

१३.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।५।१८

१२.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।५।११

११.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।४।२२

१०.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।४।१

९.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।३।१६

८.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।३।१

७.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।२।३०

६.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।२।२०

५.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।२।८

४.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।२।१

३.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।१।१७

२.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।१।१०

१.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७।१।३

२०७६ सालका निर्णयहरुः-

३३.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१२।१७

३२.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१२।१०

३१.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१२।०३

३०.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।११।१९

२९.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।११।०२

२८.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१०।२३

२७.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१०।१३

२६.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१०।०६

२५.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।०९।२१

२४.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।०९।१४

२५.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।०८।२७

२२.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।८।१६

२१.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।८।२

२०.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।७।२६

१९.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।७।१८

१८.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।६।१७

१७.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।६।१३

१६.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।६।६

१५.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।६।२

१४.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।५।२९

१३.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।५।१६

१२.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।५।३

११.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।४।२८

१०.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।४।६

९.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।३।३१

८.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।३।१३

७.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।३।९

६.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।३।१

५.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।२।२०

४.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।२।७

३.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१।२४

२.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१।१५

१.मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७६।१।१२

२०७५ साल

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।१२।२२

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।०५

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।२५

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।२६

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।३०

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०२।१४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०२।२३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०२।२४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०३।०१

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०३।१४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०३।२८

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०४।१४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०४।२३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०४।२९

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०५।१२

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०५।३१

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०६।२१

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०७।०८

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०७।१६

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०७।१८

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०७।३०

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०८।१७

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०९।१७

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।१०।१५

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।११।१०

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।११।२२

२०७४ साल

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।११।०३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।११।१०

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।११।२१

मन्त्रिपरिषदको निर्णय २०७४।१२।०६

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।१२।२३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।१२।२७

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।१२।२९