मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।११।०३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।११।१०

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।११।२१

मन्त्रिपरिषदको निर्णय २०७४।१२।०६

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।१२।२३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।१२।२७

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७४।१२।२९

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।०५

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।२५

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।२६

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०१।३०

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०२।१४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०२।२३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०२।२४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०३।०१

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०३।१४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०३।२८

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०४।१४

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०४।२३

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०४।२९

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०५।१२

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०५।३१

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०६।२१

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७५।०७।०८