सचिव बैठकका निर्णयहरु

सचिव बैठक नं. ४७ मिति २०७६/०६/०१

सचिव बैठक नं. ३७ मिति  २०७६/०५/१०

सचिव बैठक नं. ३५ मिति २०७६/०५/०१

सचिव बैठक नं. ३४ मिति २०७६/०४/१५

सचिव बैठक नं. ३३ मिति २०७६/०४/०१

सचिव बैठक नं. ३२ मिति २०७६/०३/१५

सतिव बैठक नं. ३१ मिति २०७६/०३/०२

सचिव बैठक नं. ३० मिति २०७६/०२/१५

सचिव बैठक नं. २९ मिति २०७६/०२/०१

सचिव बैठक नं. २८ मिति २०७६/०१/१५

सचिव बैठक नं. २७  मिति २०७६।०१।०२

सचिव बैठक नं. २६ मिति २०७५/१२/१५

सचिव बैठक नं. २४ मिति २०७५/१२/०१

सचिव बैठक नं. २३ मिति २०७५/११/१५

सचिव बैठक नं. २२ मिति २०७५/११/०१

सचिव बैठक नं. २० मिति २०७५/१०/१५

सचिव बैठक नं. १९ मिति २०७५।१०।०३

सचिव बैठक नं. १८ मिति २०७५।०९।१५

सचिव बैठक नं. १७ मिति २०७५।०९।०१

सचिव बैठक नं. १६ मिति २०७५।०८।१६

सचिव बैठक नं. १५ मिति २०७५।०८।०२

सचिव बैठक नं. १४  मिति २०७५।०७।१५

सचिव बैठक नं. १३  मिति २०७५।०७।१३

सचिव बैठक नं. १२  मिति २०७५।०६।१५

सचिव बैठक नं. ११  मिति २०७५।०६।०१

सचिव बैठक नं. १०  मिति २०७५।०५।१९

सचिव बैठक नं. ९  मिति २०७५।०५।१५

सचिव बैठक नं. ८  मिति २०७५।०५।०१

सचिव बैठक नं. ७  मिति २०७५।०४।१५

सचिव बैठक नं. ६  मिति २०७५।०४।०२

सचिव बैठक नं. ५  मिति २०७५।०१।२३

सचिव बैठक नं. ४  मिति २०७५।०१।०४

सचिव बैठक नं. ३  मिति २०७४।१२।०४

सचिव बैठक नं. २  मिति २०७४।११।२२

सचिव बैठक नं. १  मिति २०७४।११।०९