सचिव बैठकका निर्णयहरु

सचिव बैठक नं. २७  मिति २०७६।०१।०१

सचिव बैठक नं. १  मिति २०७४।११।०९

सचिव बैठक नं. २  मिति २०७४।११।२२

सचिव बैठक नं. ३  मिति २०७४।१२।०४

सचिव बैठक नं. ४  मिति २०७५।०१।०४

सचिव बैठक नं. ५  मिति २०७५।०१।२३

सचिव बैठक नं. ६  मिति २०७५।०४।०२

सचिव बैठक नं. ७  मिति २०७५।०४।१५

सचिव बैठक नं. ८  मिति २०७५।०५।०१

सचिव बैठक नं. ९  मिति २०७५।०५।१५

सचिव बैठक नं. १०  मिति २०७५।०५।१९

सचिव बैठक नं. ११  मिति २०७५।०६।०१

सचिव बैठक नं. १२  मिति २०७५।०६।१५

सचिव बैठक नं. १३  मिति २०७५।०७।१३

सचिव बैठक नं. १४  मिति २०७५।०७।१५

सचिव बैठक नं. १५ मिति २०७५।०८।०२

सचिव बैठक नं. १६ मिति २०७५।०८।१६

सचिव बैठक नं. १७ मिति २०७५।०९।०१

सचिव बैठक नं. १८ मिति २०७५।०९।१५

सचिव बैठक नं. १९ मिति २०७५।१०।०३

सचिव बैठक नं. २० मिति २०७५/१०/१५

सचिव बैठक नं. २२ मिति २०७५/११/०१

सचिव बैठक नं. २३ मिति २०७५/११/१५

सचिव बैठक नं. २४ मिति २०७५/१२/०१

सचिव बैठक नं. २६ मिति २०७५/१२/१५