सचिव बैठकका निर्णयहरु

सचिव बैठक नं. ७८ मिति २०७७/०६/०१

सचिव बैठक नं. ७४  मिति २०७७/०५/०५

सचिव बैठक नं. ६२  मिति २०७६/१२/१६

सचिव बैठक नं. ६१  मिति २०७६/१२/०२

सचिव बैठक नं. ५८ मिति २०७६/११/०१

सचिव बैठक नं. ५७ मिति २०७६/१०/१५

सचिव बैठक नं. ५६ मिति २०७६/१०/०३

सचिव बैठक नं. ५१ मिति २०७६/०७/१५

सचिव बैठक नं. ५० मिति २०७६/०७/०८ ( भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्री बैकुण्ठ अधिकारीज्यूको बिदाईसम्बन्धी विशेष बैठक)

सचिव बैठक नं. ४९ मिति २०७६/०७/०३

सचिव बैठक नं. ४८ मिति २०७६/०६/१५

सचिव बैठक नं. ४७ मिति २०७६/०६/०१

सचिव बैठक नं. ३७ मिति  २०७६/०५/१०

सचिव बैठक नं. ३५ मिति २०७६/०५/०१

सचिव बैठक नं. ३४ मिति २०७६/०४/१५

सचिव बैठक नं. ३३ मिति २०७६/०४/०१

सचिव बैठक नं. ३२ मिति २०७६/०३/१५

सतिव बैठक नं. ३१ मिति २०७६/०३/०२

सचिव बैठक नं. ३० मिति २०७६/०२/१५

सचिव बैठक नं. २९ मिति २०७६/०२/०१

सचिव बैठक नं. २८ मिति २०७६/०१/१५

सचिव बैठक नं. २७  मिति २०७६।०१।०२

सचिव बैठक नं. २६ मिति २०७५/१२/१५

सचिव बैठक नं. २४ मिति २०७५/१२/०१

सचिव बैठक नं. २३ मिति २०७५/११/१५

सचिव बैठक नं. २२ मिति २०७५/११/०१

सचिव बैठक नं. २० मिति २०७५/१०/१५

सचिव बैठक नं. १९ मिति २०७५।१०।०३

सचिव बैठक नं. १८ मिति २०७५।०९।१५

सचिव बैठक नं. १७ मिति २०७५।०९।०१

सचिव बैठक नं. १६ मिति २०७५।०८।१६

सचिव बैठक नं. १५ मिति २०७५।०८।०२

सचिव बैठक नं. १४  मिति २०७५।०७।१५

सचिव बैठक नं. १३  मिति २०७५।०७।१३

सचिव बैठक नं. १२  मिति २०७५।०६।१५

सचिव बैठक नं. ११  मिति २०७५।०६।०१

सचिव बैठक नं. १०  मिति २०७५।०५।१९

सचिव बैठक नं. ९  मिति २०७५।०५।१५

सचिव बैठक नं. ८  मिति २०७५।०५।०१

सचिव बैठक नं. ७  मिति २०७५।०४।१५

सचिव बैठक नं. ६  मिति २०७५।०४।०२

सचिव बैठक नं. ५  मिति २०७५।०१।२३

सचिव बैठक नं. ४  मिति २०७५।०१।०४

सचिव बैठक नं. ३  मिति २०७४।१२।०४

सचिव बैठक नं. २  मिति २०७४।११।२२

सचिव बैठक नं. १  मिति २०७४।११।०९