प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका पदाधिकारीहरु

डा. कुमार शर्मा आचार्य
अध्यक्ष

मोबाइल : ९८५११००७७६
इमेल:kumarshacharya@hotmail.com

 

खुमकान्त पौडेल
सदस्य

मोबाइल: ९८५७०२०५८७
इमेल : kklawpaudel@gmail.com

विष्णु पोखरेल
सदस्य

मोबाइल : ९८४८०२२१२६
इमेल: bishnupokhrel51@yahoo.com