पूर्व प्रमुख सचिव

श्री शंकर प्रसाद पाठक

वि.सं. २०७४।१०।१०   देखि  २०७५।०३।१४ सम्म