Publications

S.N. Title
1 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा- भाग २
2 मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
3 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्याविधि, २०७५
4 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा
5 स्थिति पत्र
6 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
7 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४
8 प्रदेश नं. ५ का केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
9 प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
10 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
11 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
12 प्रदेश नं. ५ प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४
13 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७४
14 प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
15 प्रदेश नं. ५ प्रदेश विनियोजन ऐन¸ २०७५
16 प्रदेश नं.५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
17 आ.व. २०७५/७६ को नीति कार्यक्रम
18 आ.व. २०७४/७५ को नीति कार्यक्रम