Publications

S.N. Title
1 दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
2 भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधयेक
3 प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
4 बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
5 प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
6 अन्तर प्रदेश बासिन्दा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
7 मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
8 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक
9 प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जांच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
10 संघ संस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
11 जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
12 तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
13 खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयक
14 प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
15 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
16 सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
17 खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
18 प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक
19 गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको विधेयक
20 बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
21 औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
22 दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
23 प्रदेश सभा (पहिलो संसोधन ) नियमावली, २०७५
24 संशोधन विधेयक-स्थानीय पदाधिकारी सम्बन्धी A5
25 संशोधन विधेयक-गाउँ सभा नगर सभा A5
26 स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धि विधेयक, २०७४
27 विनियोजन विधेयक, २०७५ - A5
28 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक - A5
29 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५(1)
30 प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयक
31 प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५
32 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७४
33 विनियोजन विधेयक, २०७४
34 प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
35 गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४
36 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
37 प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा
38 प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
39 प्रदेश सेवाका कर्मचारी (व्यवस्थापन) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
40 आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम
41 आवधिक योजनाको आधारपत्र
42 प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन
43 प्रदेश नं. ५ को वस्तुस्थिति विवरण
44 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा- भाग २
45 मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५
46 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्याविधि, २०७५
47 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा
48 स्थिति पत्र
49 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
50 प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४
51 प्रदेश नं. ५ प्रदेश योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४
52 प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७४
53 आ.व. २०७५/७६ को नीति कार्यक्रम
54 आ.व. २०७४/७५ को नीति कार्यक्रम