Act

S.N. Title
1 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (प्रमाणिकरण भएको)
2 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी प्रमाणिकरण विधेयक २०७६
3 दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
4 भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवम नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधयेक
5 प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
6 बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
7 प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
8 अन्तर प्रदेश बासिन्दा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
9 मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
10 पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक
11 प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जांच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
12 संघ संस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
13 जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
14 तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
15 खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयक
16 प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
17 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
18 सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
19 खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
20 प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक
21 गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको विधेयक
22 बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
23 औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
24 दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक
25 प्रदेश सभा (पहिलो संसोधन ) नियमावली, २०७५
26 संशोधन विधेयक-स्थानीय पदाधिकारी सम्बन्धी A5
27 संशोधन विधेयक-गाउँ सभा नगर सभा A5
28 स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धि विधेयक, २०७४
29 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक - A5
30 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५(1)
31 प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयक
32 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७४
33 प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
34 गाउँसभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४
35 प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
36 प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा
37 प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक