Other publication

S.N. Title
1 प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (गठन तथा कार्यसञ्चालन)आदेश,२०७७
2 प्रदेश स्थापनाको दुई बर्ष
3 आर्थिक बर्ष २०७६/७७ पौष मसान्त सम्मको खर्चको फाँटवारी
4 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा- भाग २
5 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा