Other publication

S.N. Title
1 आर्थिक बर्ष २०७६/७७ पौष मसान्त सम्मको खर्चको फाँटवारी
2 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा- भाग २
3 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा