Other publication

S.N. Title
1 प्रदेश स्थापनाको दुई बर्ष
2 आर्थिक बर्ष २०७६/७७ पौष मसान्त सम्मको खर्चको फाँटवारी
3 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा- भाग २
4 प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति समिक्षा