Downloads

S.N. Title
1 प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण भर्ने फाराम (Pdf Format)
2 प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण भर्ने फाराम (Word Format)
3 संघबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गत कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण भर्ने फाराम (PDF Format)
4 संघबाट प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण भर्ने फाराम (Word Format)