Downloads

S.N. Title
1 सम्पती विवरण फारम (Word Format)
2 सम्पती विवरण फारम (Pdf)
3 स्वच्छिक राजिनामा/अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी सुचना !
4 प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण भर्ने फाराम (Pdf Format)
5 प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण भर्ने फाराम (Word Format)
6 संघबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गत कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण भर्ने फाराम (PDF Format)
7 संघबाट प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण भर्ने फाराम (Word Format)