Downloads

S.N. Title
1 स्वच्छिक राजिनामा/अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी सुचना !
2 प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण भर्ने फाराम (Pdf Format)
3 प्रदेश नं. ५ मा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण भर्ने फाराम (Word Format)
4 संघबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गत कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण भर्ने फाराम (PDF Format)
5 संघबाट प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण भर्ने फाराम (Word Format)