News and Notices


प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका सबै स्थानीय तहले COVID-19 रोकथाम तथा तयारीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

Submit By :

प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका सबै स्थानीय तहले COVID-19 रोकथाम तथा तयारीसम्बन्धी विवरणको Format  यस लिङ्कमा Click गरी प्राप्त गर्नुहुन र सोही अनुसार विवरण भरी scan गरी पठाउनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

 

COVID-19 रोकथाम तथा तयारीसम्बन्धी विवरणको Format (pdf)

 

COVID-19 रोकथाम तथा तयारीसम्बन्धी विवरणको Format (Word)