News and Notices


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, कार्यक्रम सहजकर्ता पदको योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

Submit By :

२०७७/०६/०९- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, बाँके जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७७/०६/०९- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, बर्दिया जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७७/०६/०९- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, रोल्पा जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७७/०६/०८- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, अर्घाखाँची जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७७/०६/०८- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, कपिलवस्तु जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७७/०६/०७- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, रुपन्देही जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७७/०६/०७- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, पाल्पा जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।

२०७७/०६/०७- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विज्ञानपन नं. १-२०७७/७८, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको कार्यक्रम सहजकर्ता पदको  योग्यताक्रम एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना।