News and Notices


मिति २०७५।१२।८ को निर्णयानुसार प्रदेश सेवाका कर्मचारी (व्यवस्थापन) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ को दफा ३ (१) र ३ (८) बमोजिम प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका अधिकृतस्तर छैंठौं तह र सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना (साविक नासू र खरिदार पद दुवै)

Submit By :

समायोजन भई आएका र प्रदेश सेवाका कर्मचारी (व्यवस्थापन) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ को दफा ३(१) बमोजिम पदस्थापन भएका कर्मचारी:-

साविक नायब सूब्बा पद भएका कर्मचारीको पदस्थापन सम्बन्धी सूचना

साविक खरिदार पद भएका कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धी सूचना

 

समायोजन भई आएका र प्रदेश सेवाका कर्मचारी (व्यवस्थापन) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ को दफा ३(८) बमोजिम पदस्थापन भएका कर्मचारी:-

साविक नायब सूब्बा पद भएका कर्मचारीको पदस्थापन सम्बन्धी सूचना

साविक खरिदार पद भएका कर्मचारीको पदस्थापना सम्बन्धी सूचना