News and Notices


मिति २०७५।१२।८ को निर्णयानुसार प्रदेश सेवाका कर्मचारी (व्यवस्थापन) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ को दफा ३ (१) र ३ (८) बमोजिम नेपाल विविध सेवा, कम्प्युटर अधिकृत / कम्प्युटर अपरेटर, अधिकृतस्तर छैटौै/ सहायकस्तर पाँचौं तह (साविकका कम्प्युटर अपरेटर पद) का कर्मचारीहरुको पदस्थापनसम्बन्धी सूचना ।

Submit By :

समायोजन भई आएका र प्रदेश सेवाका कर्मचारी (व्यवस्थापन) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ को दफा ३(१) बमोजिम पदस्थापन भएका कर्मचारी:-

कम्प्युटर अधिकृत / कम्प्युटर अपरेटर

 

समायोजन भई आएका र प्रदेश सेवाका कर्मचारी (व्यवस्थापन) सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ को दफा ३(८) बमोजिम पदस्थापन भएका कर्मचारी:-

कम्प्युटर अधिकृत / कम्प्युटर अपरेटर